Herti-M Ltd. > За нас   

 

На 26.01.2021г. фирма „Линеа Пак“ ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ с №:BG16RFOP002-2.077-0029 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта ще доведе до постепенното възстановяване на дейността на дружеството, като ще бъде осигурен оперативен капитал и ще бъдат създадени реални условия за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19. Положителното въздействие върху развитието на дейността на предприятието ще създаде възможност за повишаване на устойчивостта , като се запази позицията на "Линеа Пак" ООД като водещ икономически оператор в този специфичен пазарен сегмент и се увеличи максимално приносът на сектора към икономическа стабилност , растежа и заетостта.

 

 

На 06.12.2017 г. "Херти - М" ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0350-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Проектът е с наименование „Повишаване на енергийната ефективност на "Херти - М" ООД и има за обща цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на предприятието, чрез инвестиране във високотехнологично оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността при производството на капсули от термосвиваеми и полиламинатни фолиа чрез закупуване на нова високопроизводителна машина за капсули, която да замени действащото към момента амортизирано, с нисък коефициент на полезно действие и голям процент бракувана продукция оборудване за капсули. Проектът съдържа набор от енергоспестяващи мерки, целящи повишаването на енергийната ефективност на предприятието. Той предвижда инвестиции в дейности по подмяна на част от остарелите производствени мощности в един от ключовите участъци на производствения процес в предприятието, със съвременно енергоспестяващо оборудване от висок технологичен клас. Планираната за реализация енергоефективна мярка е технологично обвързана и евентуалната им реализация в пакет би реализирала кумулативен положителен ефект върху енергийното стопанство и производствения капацитет, създавайки необходимите предпоставки за ускорен и значителен икономически растеж на предприятието. Изпълнението им ще доведе пряко до увеличаване на енергийната и ресурсна ефективност,разширяване на производствения капацитет, намаляване на себестойността и повишаване на качеството и количеството на произвежданата продукция. Посредством новата инвестиция, осигурена с безвъзмездна финансова помощ от ЕС и Оперативна програма„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ще бъде намален съществено разхода за енергия и обслужване на единица продукция.

Така предвидените мерки, ще доведат до увеличаване на енергийната и ресурсна ефективност, намаляване на технологичен остатък, понижаване на разходите за производство, а от там и на цялостно разширяване на производствения капацитет и устойчива конкурентоспособност на "Херти - М" ООД.

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

За „Избор на изпълнител за услугите по разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията - ERP система в "ХЕРТИ - М" ООД

 

Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на доставчик за „Избор на изпълнител за услугите по разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията - ERP система в "ХЕРТИ - М" ООД.

Документи за участие в търга:

1. Публична покана;

2. Методика за оценка;

3. Техническо задание;

4. Изисквания към офертите;

5. Декларация на кандидатите по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.,

6. Оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ;

7. Проект на договор;

8. Общи условия на ДБФП, приложение към проекто-договора;

9. Изисквания към офертите,

Определен е срок за подаване на оферти до 00.00 ч. на 23.06.2017 г.

 

Приложение 2 Общи условия

Проекто - договор

Техническо задание

 

Методика за оценка:

Приложение 3.2 Публична покана

Приложение 3.3 Изисквания към офертите

Приложение 3.4 Оферта

Приложение 3.7 Декларация на кандидата

 

 

На 06.03.2017 г. "Херти - М" ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0197-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Проектът е с наименование „Развитие на управленския капацитет и растеж в "Херти - М" ООД и има за обща цел на проекта е да спомогне достигането на най-добрите европейски и световни практики за управление на бизнеса и повиши конкурентоспособността на компанията, чрез внедряването на единна иновативна софтуерна система за управление на процесите, чрез която да се подобри управлението, да се оптимизират и подобрят взаимоотношенията с клиентите, да се постигне ефективна организация на цялостната дейност и да се предложат продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Конкретната цел на проекта е да се изгради и поддържа цялостна система за управление на производството във фирма "Херти–М" ООД, чрез въвеждане на интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите /ERP система/ - 1 бр., и въвеждане и сертифициране по БДС EN ISO 14001 , които ще допринесат за:

1. Повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги;

2. Намаляване на себестойността на предлаганите продукти и услуги, чрез оптимизиране на оперативните разходи;

3. Модернизация на технологиите и управлението в предприятието;

4. Увеличаване на ефективността и пазарното представяне на фирмата;

5. Усъвършенстване на вътрешните бизнес процеси;

6. Съкращаване на времето за изпълнение на поръчки;

7. Управление на бизнес процесите си, съобразено с изискванията за опазване на околната среда,като конкурентно предимство, което гради фирмения имидж на организацията

8. Увеличаване на износа, пазарният дял и приходите от продажби на фирмата.

 

 

 All Rights Reserved. Copyright 2009
За нас | Продукти | Технологии | Въпроси | За контакти
Powered by Lava Design Studio