Herti-M Ltd. > За нас   

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

за

„Избор на изпълнител за услугите по разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията - ERP система 

в "ХЕРТИ - М" ООД

 

Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на доставчик за  „Избор на изпълнител за услугите по разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията - ERP система  в "ХЕРТИ - М" ООД.

Документи за участие в търга:

1.  Публична покана;

2.  Методика за оценка;

3.  Техническо задание;

4.  Изисквания към офертите;

5.  Декларация на кандидатите по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.,

6.  Оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ;

7.  Проект на договор;

8.  Общи условия на ДБФП, приложение към проекто-договора;

9.  Изисквания към офертите,

Определен е срок за подаване на оферти до 00.00 ч. на 23.06.2017 г.

Приложение 2 Общи условия

Проекто - договор

Техническо задание

Методика за оценка

Приложение 3.2 Публична покана

Приложение 3.3 Изисквания към офертите

Приложение 3.4 Оферта

Приложение 3.7 Декларация на кандидата


 All Rights Reserved. Copyright 2009
За нас | Продукти | Технологии | Въпроси | За контакти
Powered by Lava Design Studio